Dec 20

去路悠悠笑語長。忽餘屈指數秋霜。
如真似幻臨來路,願見頭顱日日昂。

 
二〇一三年十二月

Dec 06

愧少花朝月夕時。自分黑白自操持。
他生應有重逢處,盛暑濃蔭雨若絲。

二〇一三年十二月