Nov 30

初會先聞語似珠。

決然換筆是寒儒。

唐人街上平常店,

親撫同窗一卷書。

 

二〇一二年十一月

 

一九九〇年代初,C兄卽自置電腦寫作。時稱換筆。

二〇〇八年遊芝加哥,見其著作於唐人街書店。

 

Nov 20

暮歲慇懃網路友,

早時偏戀蟹行文。

逍遙一卒何人識,

聖女墓前留影痕。

 

二〇一二年十一月

 

Nov 11

學書唯識正誤字,

處世猶擁生死朋。

後覺後知斜照裏,

始歌始嘯自由風。


二〇一二年十一月

 

“始歌”句乃竹蔭軒主改筆,辭旨秀麗,只是高擡作者了。謹錄以自勉,兼志詩交。末句原作“始親歌嘯自由風”。