Jun 29

紫藤院裏一書癡。

粉筆留痕畫配詩。

同學少年多俊傑,

青春夢寄未來時。

 

   二〇一三年六月

 

一九五〇年代,S市第一中學。千年紫藤,校園勝景也。奉派辦班級黑板報,稍後增出畫刊。周達明等作畫,每編順口溜配之。

 

Jun 17

舊事清空本性消。

偶聞低語散難描。

早歸混沌蒼天意,

雪後長思送炭勞。

 

二〇一三年六月

 

SY姐,作者親戚。患阿爾茨海默病多年。

Jun 05

豈有豪情似舊時。

求醫問藥重於詩。

可憐平白消磨處,

正是翩翩年少姿。

 

二〇一三年六月

 

魯迅《悼楊銓》:豈有豪情似舊時。L兄命以此爲首句,續成一絕。