Dec 16

天外飛來一故知。

臨風把盞對秋池。

將門之後自由客,

魂繞回鄉小住時。

 

二〇一二年十二月

 

Dec 09

 

素仰高才翰墨雄。

百篇斗酒畫樓東。

高才非我知愚魯,

覓句平添憔悴容。

 

 

佳篇非特語詞雄。

筆下東時心亦東。

慘澹經營磨且琢,

神來恰似自然容。

 

二〇一二年十二月