Oct 31

學書唯識正誤字,

處世猶擁生死朋。

後覺後知斜照裏,

始親歌嘯自由風。

 

二〇一二年十月

 

Oct 11

無須介紹友朋身。

劫後初逢一語温。

裏屋慈顏輕步出,

細聲唯獨問酸辛。

 

二〇一二年十月

 

枕上得句,足成一絕。記文革中被審查畢訪亡友李賢明君事也。此前他來信説,我們都認識你,不必介紹(審查前後)。慈顏,指李母。