Aug 25

幾家日記昔連今,

無淚親消歲月痕。

應嘆先賢非可及,

賬如流水載晴陰。

 

二〇一〇年七月

Aug 20

新壩無言閉通道,

老頭有興探長城。

餘生何幸隨諸子,

吶喊亦添三五聲。

 

二〇一〇年七月

Aug 15

dscn7962.jpg

苏州,2008

Aug 10

他乡上网识新规,
独守青灯第几回。
金榜题名喜忧集,
白头无梦酒诗陪。

二〇一〇年六月

Aug 05

挨挨挤挤左中右,

往往来来黑白黄。

自在幼童玩电脑,

安闲老汉背城墙。 

 

二〇一〇年六月 

 

年前初出国门到芝加哥,常去图书馆上网、借书。各种肤色同处一室——芝加哥多非洲裔,华裔与墨西哥裔也不少。唐人街分馆中文书刊颇丰,大陆版、海外版济济一堂。 

 

美国的互联网无长城。