Oct 30

【引用】

(1971年9月24日之——引者)两天后,叶剑英副主席邀请乔冠华、章文晋和熊向晖到他家中谈话。叶帅说:林彪乘飞机叛逃,本来可以用导弹打下来,但是主席不同意,说天要下雨,娘要嫁人,由他。叶帅说:如果打下来,解释不清楚;如果叛逃成功,也会增加麻烦。机毁人亡的结果最理想。他还兴致勃勃地给大家念了董老(必武)在政治局讨论林彪叛逃事件时写的一首诗:

    铁鸟南飞叛未成,

    庐山终古显威灵。

    仓皇北窜埋沙碛,

    地下应惭汉李陵。

    熊向晖当时笔录了这首诗,并注云:董必武同志作于1971年9月16日晨3时(在政治局讨论林彪叛逃时)。叶帅转告。但此诗不见于《董必武诗选》,而载于叶剑英的《远望集》,并冠以《斥林彪》的标题。

 

【出处】

熊向晖:《关于九一三事件的一段往事》,2011-09-16,http://www.aisixiang.com/data/44273.html

 

【附言】

谁能告诉我,这首小诗究竟是谁写的?

Oct 25

卻對關公舞大刀。

銀鬚拈盡亦徒勞。

向來尤感拳拳意,

吟草半張晨繼宵。

 

一一年九月

 

唐盧延讓:吟安一個字,拈斷數莖鬚。

Oct 20

少小同檯舊宅門。

老蒼齊慶事耕耘。

不聞生正逢時說,

頤養天年共此心。

 

一一年九月

 

二哥及余均以教師退休。

吳祖光:生正逢時。屠岸自述亦以此語爲書名。

 

GH原詩

 

KS

 

陸百高分物理門

溧陽阿妹伴耕耘

陰雲散去春來好

鶴壽安康常樂心

Oct 15

【引用】

寅恪案,脂硯齋之別號疑用徐孝穆玉臺新詠序「然脂暝寫」之典,不知當世紅專名家以爲然否?

 

【出處】

《柳如是别傳》下,頁八六〇。《柳如是别傳》全三册,陳寅恪文集之七,上海古籍出版社一九八〇年版。

 

【附記】

紅學論著暌違久矣。讀陳先生此語,對“紅專名家”四字印象尤深。

 

【鳴謝】

感謝天涯歸客賜借。

Oct 10

論學品書談笑間。

短長新作共開顏。

牛刀小試身先老,

滿壁縹緗形影單。

 

一一年八月

 

潘振鐸,中學教師。酷嗜讀書。業餘致力魯迅研究,兼事詩文寫作。曾入選S市十佳藏書家庭(以夫人之名)。退休前病故。

Oct 05

紅樓初識謙君子,

華鬢重逢落寞身。

珠玉何如沙石貴,

天堂應爲李兄存。

 

一一年八月

 

紅樓,母校之教學樓。一九五〇年代與賢明鄰班同學於此。二〇〇四年,李兄意外跌傷,終不治。