The C Book

原文网址][译者序][目录

 • 前言(1)(2
 • 第一章  C语言概述 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 • 第二章  变量与算术运算
  • 2.1  基本知识
  • 2.2  C语言的字母表
  • 2.3  程序的文本结构
  • 2.4  关键字与标识符
  • 2.5  变量的声明
  • 2.6  实数类型
  • 2.7  整数类型
  • 2.8  表达式与算术运算
  • 2.9  常量
  • 2.10  小结
  • 2.11  习题
 • 第三章  流程控制与逻辑表达式
  • 3.1  当下的任务
  • 3.2  流程的控制
  • 3.3  更多的逻辑表达式
  • 3.4  奇怪的操作符
  • 3.5  小结
  • 3.6  习题
 • 第四章  函数
  • 4.1  变迁
  • 4.2  函数的类型
  • 4.3  递归与参数传递
  • 4.4  连接
  • 4.5  小结
  • 4.6  习题
 • 第五章  数组与指针
  • 5.1  开门见山
  • 5.2  数组
  • 5.3  指针
  • 5.4  字符的处理
  • 5.5  sizeof与存储空间的分配
  • 5.6  指向函数的指针
  • 5.7  包含指针的表达式
  • 5.8  数组、&操作符以及函数的声明
  • 5.9  小结
  • 5.10  习题
 • 第六章  结构化数据类型
  • 6.1  历史
  • 6.2  结构体
  • 6.3  联合体
  • 6.4  位域
  • 6.5  枚举
  • 6.6  限定词与派生类型
  • 6.7  初始化
  • 6.8  小结
  • 6.9  习题
 • 第七章  预处理器
  • 7.1  C标准的作用
  • 7.2  预处理器是怎么工作的
  • 7.3  指令
  • 7.4  小结
  • 7.5  习题
 • 第八章  C语言的特别之处
  • 8.1  政府健康警告
  • 8.2  声明、定义以及可及性
  • 8.3  typedef
  • 8.4  const以及volatile
  • 8.5  序列点
  • 8.6  小结
 • 第九章  函数库
  • 9.1  概述
  • 9.2  诊断
  • 9.3  字符处理
  • 9.4  本地化
  • 9.5  限值
  • 9.6  数学函数
  • 9.7  非本地jump
  • 9.8  信号处理
  • 9.9  数目不定的参数
  • 9.10  输入与输出
  • 9.11  格式化I/O
  • 9.12  字符I/O
  • 9.13  非格式化I/O
  • 9.14  随机存取函数
  • 9.15  通用工具
  • 9.16  字符串处理
  • 9.17  日期与时间
  • 9.18  小结
 • 第十章  完整的C程序
  • 10.1  汇总一下
  • 10.2  main函数的参数
  • 10.3  如何解释程序的参数
  • 10.4  一个模式匹配程序
  • 10.5  一个目标更大的程序
  • 10.6  后话
 • 习题解答
  • 第一章
  • 第二章
  • 第三章
  • 第四章
  • 第五章
  • 第六章
  • 第七章
 • 版权及免责声明